Obchodní podmínky

 

1. Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené Prodávajícím. Vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí těmito Obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajících Ing. arch. Dominiky Šmatlákové Vranovičové IČ 86945343 DIČ CZ7453062342 (dále jen "Prodávající") a Kupujícího - fyzické či právnické osoby, která uzavřela s Prodávajícím kupní smlouvu (dále jen "Kupující").

 

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě - objednávce. Rozměry, váha, a ostatní údaje uvedené na webových stránkách www.designprodeti.cz, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců.

Prodávající se zavazuje, že Kupujícímu bude dodáno zboží v bezvadném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

 

3. Místo plnění

Místem plnění je adresa Kupujícího, kde v případě nábytku na zakázku zboží předá Kupujícímu subdodavatelská firma, která jej doručí firemním vozidlem a v případě ostatního nábytku, doplňků a hraček předá zboží Kupujícímu dopravce.

 

4. Objednání zboží a uzavření smlouvy

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, V případě objednání nábytku na zakázku, případně ostatního zboží na objednávku si Prodávající vyhrazuje právo ke vzniku smlouvy úhradou finanční zálohy Kupujícím ve výši 50% z konečné ceny zboží. Zálohová faktura je zaslaná e-mailem Kupujícímu, který je povinen tuto uhradit do dne splatnosti uvedené na této zálohové faktuře.

Kupní smlouva, jejímž předmětem budou doplňky, vzniká okamžikem úhrady 100% kupní ceny kupujícím předem na základě faktury vystavené na tuto kupní cenu a zaslané e-mailem Kupujícímu, který je povinen ji uhradit nejpozději v den splatnosti na faktuře uvedený.

Kupní smlouva nevznikne, event. zaniká v případě, že Kupující nezaplatil řádně a včas částku dle faktury zaslané Prodávajícím Kupujícímu vystavené za účelem úhrady kupní ceny nebo její části.

 

5. Zrušení objednávky

Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoli, nejpozději však před provedením platby zálohové faktury vztahujícím se ke konkrétnímu předmětu kupní smlouvy

Po závazném potvrzení objednávky má kupující právo zrušit objednávku pouze v případě, že Prodávající nesplní smluvené podmínky dodání, jinak Kupující odpovídá Prodávajícímu za vzniklou škodu.

Prodávající má právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že se zboží  již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží vyráběného smluvním partnerem Prodávajícího (zejména v důsledku změny ceny vstupních surovin, polotovarů a energií). V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že k dohodě nedojde a Kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka Prodávajícím bez zbytečného odkladu vrácena.

V případě osobního odběru lze zvolit pouze způsob platby "Převodem nebo vkladem na účet".

 

6. Cena a platba

Ceny uvedené na webových stránkách www.designprodeti.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží.  Úhradou kupní ceny nebo její části kupujícím se považuje připsáním příslušné částky na účet Prodávajícího dle příslušné faktury.

Zboží je hrazeno Kupujícím formou bezhotovostního převodu (nebo vkladem) na účet Prodávajícího na základě faktury vystavené Prodávajícím, nebo dobírkou (u vybraných doplňků), nebude-li v konkrétním případě sjednáno smluvními stranami jinak.

V případě koupě doplňků je Kupující povinen uhradit kupní cenu zboží předem na základě faktury vystavené prodávajícím, a to dle splatnosti uvedené ve faktuře, nebo dobírkou (u vybraných produktů).

V případě koupě nábytku je Kupující povinen uhradit 60-70% z celkově sjednané kupní ceny předem dle splatnosti uvedené v zálohové  faktuře. Druhá, zbývající část kupní ceny, je splatná po převzetí zboží Kupujícím dle splatnosti uvedené v zúčtovací faktuře.

Koupě zboží na dobírku je u některých produktů vyloučeno z  důvodu jeho výroby "na zakázku".

 

7. Dodací lhůta

Dodací lhůta je individuální dle podmínek subdodavatelů Prodávajícího, nejdéle však činí 8 týdnů od uzavření kupní smlouvy. Konkrétní dodací lhůty jsou uvedeny u jednotlivých produktů. Objednávkou zboží Prodávající akceptuje veškeré podmínky pro koupi tohoto zboží včetně uvedené dodací lhůty.

V případě objednávky doplňků platbou předem dodací lhůta počíná běžet dnem připsání celkové částky dle příslušné faktury na účet Prodávajícího za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení, v případě objednávky doplňků dobírkou počíná dodací lhůta běžet dnem závazného objednání zboží.

V případě nábytku dodací lhůta počíná běžet dnem obdržení 60-70% z celkové sjednané částky kupní ceny dle zálohové faktury na účet Prodávajícího, přičemž zbývajících 30-40% z celkové sjednané částky kupní ceny Kupující zaplatí Prodávajícímu  po převzetí zboží dle zúčtovací faktury za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení.

Produkty, jež jsou momentálně vyprodané nebo nedostupné, jsou označené jako " momentálně nedostupné", "skladem u dodavatele", "momentálně vyprodáno", "na dotaz", "na objednávku", "skladem externě" apod. a termín dodání Vám bude sdělen e-mailem.

 

8. Dopravní podmínky, montáž a  poštovné

Dopravné a balné je při objednávce nad 3999,- Kč zdarma.

V případě vrácení veškerého zboží nebo části zboží z příslušné objednávky Kupujícím v rámci odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě nepřesáhne-li hodnota ponechaného zboží z příslušné objednávky požadovanou hranici pro doručení zdarma, bude Kupujícímu dopravné a balné doúčtováno dodatečně a odečteno od částky, která bude vrácena na jeho účet nebo zaslána poštovní poukázkou.

Nábytek je doručován prostřednictvím subdodavatele Prodávajícího automobilem. Dopravné bude vypočítáno individuálně. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a počet balíků.  V případě, že Kupující zjistí jakékoliv závady (porušení obalů, nedostatky v kvalitě, množství atd.), Prodávající doporučuje Kupujícímu zásilku nepřevzít a sepsat protokol o zjištěných vadách.

 

9. Záruka

Záruku na prodávané zboží Prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů. Není-li příslušným právním předpisem stanoveno jinak nebo není-li na webových stránkách www.designprodeti.cz uvedeno u daného produktu jinak, činí záruční doba na všechny produkty 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne doručení zboží Kupujícímu.  Faktura zaslaná v elektronické podobě Prodávajícím Kupujícímu, popř. doplněná předávacím protokolem v případě montáže nábytku u klienta, slouží jako záruční list. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením . Prodávající má právo odmítnout reklamaci zboží v případě zřetelné manipulace se záručním listem jako například přepisování a podobně. Reklamace lze uplatňovat písemně prostřednictvím emailu: info@designprodeti.cz. V případě oprávněné reklamace hradí náklady na dopravu Prodávající, v případě reklamace neoprávněné hradí náklady na dopravu reklamovaného zboží Kupující.

K reklamovanému zboží je nutná kopie dokladu o nákupu - faktura, a podrobný popis závady. Pokud se závada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být kompletní, to znamená včetně veškerého příslušenství apod..

Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace jeho opravou, výměnou za stejný výrobek, poskytnout přiměřenou slevu z kupní ceny, resp. vrátit kupní cenu v závislosti na charakteru vady a příslušnou právní úpravu danou obecně závaznými právními předpisy.

 

10. Odstoupení od smlouvy 

V případě hraček a doplňků

Podle občanského zákoníku Kupující, který je spotřebitel (tj. nejedná v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti), má právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem do 14 dní od převzetí zboží. V případě, že Prodávající nepředal Kupujícímu, který je spotřebitel, informace, které je povinen  předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení §53, odstavců 4 a 6 občanského zákoníku, činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí zboží. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.

Učiní-li Kupující platné odstoupení od smlouvy,  je povinen:

odstoupení od kupní smlouvy doručit Prodávajícímu, přičemž v písemném odstoupení je povinen dostatečným způsobem specifikovat konkrétní kupní smlouvu, zejména uvést číslo faktury,  datum nákupu a číslo účtu Kupujícího. Peníze za zboží budou převedeny Prodávajícím  na účet Kupujícího nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží Prodávajícím.             

V případě, že Kupující zboží již obdržel a převzal, je povinen jej zaslat v původním nepoškozeném obalu, zboží musí být nepoškozené, nepoužité a musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu (pokud je), návodu a dokladu o koupi).

Zboží je Kupující povinen zaslat doporučeně (nikoliv na dobírku) a pojištěné, případně osobně, neboť Prodávající neručí za jeho případnou ztrátu při doručování zpět Prodávajícímu.  Kupujícímu vyjma nároku na vrácení zaplacené kupní ceny zboží nevzniká jiný nárok na úhradu jím vynaložených nákladů, např. dopravu věci Prodávajícímu apod.

V případě vrácení veškerého zboží nebo části zboží z příslušné objednávky Kupujícím v rámci odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě nepřesáhne-li hodnota ponechaného zboží z příslušné objednávky požadovanou hranici pro doručení zdarma, bude Kupujícímu dopravné a balné doúčtováno dodatečně a odečteno od částky, která bude vrácena na jeho účet nebo zaslána poštovní poukázkou.

V případě objednání zboží na zakázku nelze ze strany Kupujícího odstoupit, nevyplývá-li z obecně závazného právního předpisu jinak.

 

12. Povrchové úpravy dřeva, kovu a barevné odstíny látek

Uvedené vzorníky byly transformovány do elektronické podoby s vysokým ohledem na kvalitu a věrnost obrazu. Jednotlivé monitory a LCD panely můžou vykazovat různé odlišnosti, podobně jako u vytištěných materiálů.  U dřevěných částí, když se jedná o přírodní dřevo, jednotlivé části mořené stejným mořidlem mohou vykazovat mírné barevné odlišnosti. Moření zvýrazňuje strukturu a přírodní vlastnosti dřeva. Prodávající proto upozorňuje zákazníky na tuto skutečnost zejména z důvodu, že na případné reklamace vady zboží na základě těchto skutečnosti nemůže být brán zřetel.

 

13. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná. Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.
Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany. Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm. Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.
http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

 

14. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje Kupující Prodávajícímu, že akceptuje Obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v den odeslání objednávky, i to že akceptuje platnou výši ceny objednaného zboží uvedenou v ceníku na internetových stránkách prodejce.

Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262, odstavce 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následujícím.

 

Obchodní podmínky jsou účinné od 20.9.2011 do odvolání či změn zveřejněných na webových stránkách www.designprodeti.cz.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.